Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sp2zawiercie@zawiercie.eu

32 67 223 75

SP2

Zawiercie

im. Stanisława
Szymańskiego

Szkoła

Logo serwisu.

Przedszkole

Logo serwisu.

Sport

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Dla ósmoklasisty

INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I–VIII. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

NA EGZAMIN ÓSMOKLASISTY UCZEŃ PRZYNOSI:

 • ważną legitymację szkolną
 • wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę, niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.
 • rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem, nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎ 

TERMIN Egzaminu ósmoklasisty:

 • 23 maja 2023 – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut (dla uczniów z dostosowaniem warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty czas może zostać wydłużony max. do 180 min.)
 • 24 maja 2023 – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut (dla uczniów z dostosowaniem warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty czas może zostać wydłużony max. do 150 min.)
 • 25 maja 2023 – egzamin z języka obcego nowożytnego, z który trwa 90 minut (dla uczniów z dostosowaniem warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty czas może zostać wydłużony max. do 135 min.).

Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w drugim terminie: 12.06 - 14.06.2023

 Wyniki i termin wydania zaświadczeń: 

 • 3 lipca 2023 - udostępnienie w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika, do którego każdy uczeń otrzyma login oraz hasło od dyrektora szkoły, wyników egzaminu ósmoklasisty. www.wyniki.edu.pl
 • Do 6 lipca 2023 - przekazanie przez OKE do szkół zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • 6 lipca 2023 - wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

 • W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), oraz zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedzi). Na stronie internetowej CKE www.cke.gov.pl w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty dostępne są:
 1. informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 oraz aneksy do tych informatorów obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023
 2. przykładowe arkusze egzaminacyjne
 3. arkusze egzaminu próbnego
 4. zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych
 5. arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019 -2022.

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty znajdują się:

www.cke.gov.pl

www.oke.jaworzno.pl

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: https://www.wybieramszkole.pl/blog/55/

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023.

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2023/komunikaty/20220819%20E8%202023%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023.

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2023/informacje/20200819%20E8%202023%20Informacja.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 roku.

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220819%20E8_EM%202023%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

 

 

LICZENIE PUNKTÓW W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2023/24

Na podstawie: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz.1525)

 

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
 

1. Wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka polskiego

b) matematyki

– mnoży się przez 0,35;

1. Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 do klas I szkół ponadpodstawowych, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

1. Języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – przyznaje się po 35 punktów
bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów
dobrym – przyznaje się po 25 punktów
dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów
dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów

1. Wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – przyznaje się 30 punktów
bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów
dobrym – przyznaje się 20 punktów
dostatecznym – przyznaje się 10 punktów
dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.