Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sp2zawiercie@zawiercie.eu

32 67 223 75

SP2

Zawiercie

im. Stanisława
Szymańskiego

Szkoła

Logo serwisu.

Przedszkole

Logo serwisu.

Sport

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Szkoła

LOGOPEDA

Terapia Logopedyczna

Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

Terapią logopedyczną w naszej szkole zajmuje się

mgr Magdalena Gudyś

Sala nr 26 (obok sekretariatu szkoły)

 

Drodzy Rodzice!

      Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko.  Trwa on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym rytmie. Dziecko, które idzie do pierwszej klasy powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia, otoczenia, umieć budować poprawne pod względem gramatycznym i logicznym zdania. Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania. Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy/wad wymowy należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne.
      Serdecznie zapraszam do współpracy, ponieważ skuteczność i powodzenie terapii zależy w dużej mierze od Was Rodziców.

 

Diagnoza logopedyczna

               Każdego roku we wrześniu logopeda przeprowadza badanie sondażowe w klasach zerowych i pierwszych oraz oddziałach przedszkolnych. Po zdiagnozowaniu u dziecka wady wymowy logopeda przekazuje pisemną informację dla rodzica . Po otrzymaniu informacji rodzice zainteresowani logo terapią powinni zgłosić się na konsultacje i ustalić zasady współpracy.

Terapia

               Terapia logopedyczna prowadzona jest indywidualnie lub w grupach 2-4 osobowych. Na zajęciach logopedycznych wykorzystywane są metody dydaktyczne oparte na zabawie oraz nowoczesnych formach terapii.

Współpraca z rodzicami

               Terapia logopedyczna jest procesem. Jej skuteczność zależy od współpracy logopedy z dzieckiem oraz rodzicem. Spotkanie z logopeda nie jest wystarczającym elementem terapii. Dlatego bardzo ważne jest zaangażowanie rodziców w systematyczne ćwiczenia z dzieckiem. W tym celu logopeda po każdych zajęciach zapisuje w zeszycie ucznia zestaw ćwiczeń jakie powinien wykonywać codziennie do następnego spotkania.

                Brak ćwiczeń to brak postępów w terapii. Rodzice mają również możliwość skorzystania z zajęć otwartych, na których mogą przyglądać się na czym polega terapia i jak poprawnie wykonywać ćwiczenia. Logopeda udzieli również odpowiedzi na pytania w godzinach konsultacyjnych.

               Stały kontakt z logopedą i zaangażowanie się rodziców w program terapii pomoże osiągnąć sukces dzieciom. Dlatego zapraszam do systematycznego zaglądania do zeszytów oraz konsultacji.

 

Godziny pracy:

 

 

ZAKRES DZIAŁAŃ LOGOPEDY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

Z zajęć logopedycznych korzystają głównie uczniowie klas I-IV oraz uczniowie mający zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. W wyniku przesiewowych badań logopedycznych oraz obserwacji logopedy i wychowawców, co roku, we wrześniu uczniowie kwalifikowani są do zajęć logopedycznych.       

Opieką logopedyczną objęci są uczniowie z dyslalią: seplenieniem, rotacyzmem, lambdacyzm, gammacyzmem, kappacyzmem oraz mową bezdźwięczną, jąkaniem, niedosłuchem, środowiskowym ograniczeniem mowy.     

Terapia logopedyczna obejmuje ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń wymowy. Oprócz ćwiczeń wspomagających artykulację i ćwiczeń oddechowych proponowane są ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój dzieci, ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie, np. fonologiczne, pragmatyczne, syntaktyczne i morfologiczne. Terapia logopedyczna w szkole prowadzona jest do momentu wyeliminowania lub złagodzenia zaburzenia stanowiącego powód objęcia ucznia opieką logopedyczną. Niezwykle ważne jest, by w sytuacji pojawienia się jakichkolwiek zaburzeń, jak najwcześniej podjąć terapię logopedyczną i kontynuować ją aż do osiągnięcia zadowalającego efektu.

Podjęcie terapii logopedycznej oznacza konieczność utrwalania uzyskanych efektów w domu. Nawet kilkuminutowe, ale codzienne ćwiczenia rodzica z dzieckiem są dużą pomocą.

Dzieci, w zależności od potrzeby, uczestniczą w zajęciach indywidualnych i grupowych. W zajęciach terapii logopedycznej mogą uczestniczyć rodzice uczniów.

 

 DO ZADAŃ LOGOPEDY W SZKOLE W  SZCZEGÓLNOŚCI NALEŻY:

  1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;                        
  2. prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;                                                                                                                                                   
  3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;                                                                        
  4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów: 
    a) w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 
    b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.”

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.