Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sp2zawiercie@zawiercie.eu

32 67 223 75

SP2

Zawiercie

im. Stanisława
Szymańskiego

Szkoła

Logo serwisu.

Przedszkole

Logo serwisu.

Sport

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Aktualności

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Filtrowanie aktualności

data od

data do

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Drodzy Rodzice!

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1881/2023 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 10.01.2023 r. informujemy:

 • Zło­że­nie wnio­sku o przy­ję­cie do klasy I szko­ły pod­sta­wo­wej wraz z do­ku­men­ta­mi po­twier­dza­ją­cy­mi speł­nie­nie przez kan­dy­da­ta obo­wią­zu­ją­cych kry­te­riów - od 20 lu­te­go do 3 marca 2023 r.
 • Pierw­sze po­sie­dze­nie ko­mi­sji re­kru­ta­cyj­nej (za­kwa­li­fi­ko­wa­ni) - od 6 marca

do 7 marca 2023 r.

 • Po­da­nie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści listy kan­dy­da­tów za­kwa­li­fi­ko­wa­nych i kan­dy­da­tów niezakwalifikowanych – 8 marca 2023r.
 • Zło­że­nie po­twier­dze­nia woli za­pi­su dziec­ka do klasy I szko­ły pod­sta­wo­wej w po­sta­ci pi­sem­ne­go oświad­cze­nia – od 9 marca do 10 marca 2023 r.
 • Dru­gie po­sie­dze­nie ko­mi­sji re­kru­ta­cyj­nej (przy­ję­ci) – od 13 marca do 14 marca 2023 r.
 • Po­da­nie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści listy kan­dy­da­tów przy­ję­tych i kan­dy­da­tów nie­przy­ję­tych –15 marca 2023 r.

Więcej informacji oraz dokumenty potrzebne do rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 dostępne są na stronie naszej szkoły w zakładce rekrutacja.

 

WAŻNE!

Do klas I przyj­mo­wa­ne są:

 • dzie­ci 7-let­nie (uro­dzo­ne w roku 2016) – ob­ję­te obo­wiąz­kiem szkol­nym,
 • dzie­ci 6-let­nie (uro­dzo­ne w roku 2017) – zgod­nie z wolą ro­dzi­ców, je­że­li dziec­ko ko­rzy­sta­ło  z wy­cho­wa­nia przed­szkol­ne­go w po­przed­nim roku szkol­nym, w któ­rym ma roz­po­cząć naukę w szko­le albo po­sia­da opi­nię po­rad­ni psy­cho­lo­gicz­no-pe­da­go­gicz­nej o moż­li­wo­ści roz­po­czę­cia nauki w szko­le pod­sta­wo­wej

Za­sa­dy przy­jęć

Do szko­ły pod­sta­wo­wej kan­dy­da­ci przyj­mo­wa­ni są z urzę­du na pod­sta­wie zgło­sze­nia (szko­ła ob­wo­do­wa)  lub na wnio­sek ro­dzi­ców (szko­ła nie­ob­wo­do­wa).

Kan­dy­da­ci za­miesz­ka­li w ob­wo­dzie danej szko­ły

 • kan­dy­da­ci za­miesz­ka­li w ob­wo­dzie szko­ły pod­sta­wo­wej, któ­rzy ubie­ga­ją się o przy­ję­cie do klasy I wy­łącz­nie w tej szko­le - przyj­mo­wa­ni są z urzę­du na pod­sta­wie zgło­sze­nia. Do zgło­sze­nia do­łą­cza się oświad­cze­nie o miej­scu za­miesz­ka­nia ro­dzi­ców kan­dy­da­ta i kan­dy­da­ta, które skła­da się pod ry­go­rem od­po­wie­dzial­no­ści kar­nej za skła­da­nie fał­szy­wych oświad­czeń zgod­nie z art. 151 ust. 2 i 3 usta­wy z dnia 14 grud­nia 2016 r. Prawo oświa­to­we  (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)
 • ter­min zgło­sze­nia usta­lo­no od 20 lu­te­go do 3 marca 2023 r.

Sko­rzy­sta­nie z miej­sca w szko­le ob­wo­do­wej jest pra­wem, a nie obo­wiąz­kiem tzn. dziec­ko ma za­pew­nio­ne miej­sce w kla­sie I w szko­le ob­wo­do­wej, ale ro­dzi­ce mogą sta­rać się o przy­ję­cie dziec­ka do innej szko­ły. 

Kan­dy­da­ci spoza ob­wo­du

 • kan­dy­da­ci, dla któ­rych wy­bra­na szko­ła nie jest szko­łą ob­wo­do­wą, biorą udział w po­stę­po­wa­niu re­kru­ta­cyj­nym,
 • ro­dzi­ce mogą ubie­gać się o przy­ję­cie dziec­ka do do­wol­nie wy­bra­nej szko­ły,
 • kan­dy­da­ci przyj­mo­wa­ni są zgod­nie z kry­te­ria­mi okre­ślo­ny­mi w Uchwa­le Nr XXXV/319/17 Rady Miej­skiej w Za­wier­ciu z dnia 28 lu­te­go 2017 r.

LINK DO POBRANIA DOKUMENTACJI NIEZBĘDNEJ PRZY REKRUTACJI DO KLASY I

W ROKU SZKOLNYM 2023-2024.

https://www.sp2zawiercie.pl/kategorie/dokumenty-dotyczace-rekrutacji-do-szkoly

 

30

STY

2023

793

razy

czytano

181/957

sp2zawiercie.pl

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.